Procedura weryfikacji

Przed rozpoczęciem współpracy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić:

Kopie dokumentów:

  • wpis do rejestru Sądu Gospodarczego/KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  • potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej,
  • aktualną polisę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika,
  • Licencję na prowadzenie krajowego transportu drogowego,

Informacje:

  • nazwisko, imię i zajmowane stanowisko osoby zgłaszającej gotowość współpracy z STL,
  • numer telefonu kontaktowego i numer faksu,
  • listę referencyjną klientów (spedytorów) dla których ostatnio dokonywał przewozu.

Powyższe dokumenty i informacje są następnie weryfikowane przez pracowników firmy STL, a następnie wprowadzane do bazy danych przewoźników.